Vedtægter

for DAV - Gamle Elevers Forening

§ 1 Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er: DAV - Gamle Elevers Forening
Hjemstedet er: Alssundgymnasiet ("født" Amtsgymnasiet) i Sønderborg (AGS)
Foreningens adresse er: Grundtvigs Allé 86, 6400 Sønderborg.

Foreningen har til formål at pleje forholdet mellem Alssundgymnasiet ("født" Amtsgymnasiet) i Sønderborg (fremover kaldet AGS), Grundtvigs Allé 86, 6400 Sønderborg, og skolens forhenværende elever.

§ 2 Medlemsforhold

Optagelse

Som medlem kan optages enhver person, der tidligere har været elev på AGS. Indmeldelse sker ved henvendelse til skolen, formanden eller sekretariatet med angivelse af navn, adresse, e-mail og telefonnumre. Ved indmeldelsen betales kontingent for hele det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted.

Elever, der dimitterer fra skolen som studenter, er det første år herefter automatisk medlemmer af foreningen og modtager derfor opkrævning på kontingent og medlemsblad ligesom alle andre medlemmer.

Som passive medlemmer / støttemedlemmer (uden stemmeret) kan efter bestyrelsens vurdering optages enhver, der har interesse i AGS og dets arbejde.

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen (dog uden stemmeret) og andre medlemsmøder.

Udmeldelse

Udmeldelse finder sted til skolen, formanden eller sekretariatet senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.

Kontingent

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der løber fra den 01.11. til den 31.10., af generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest den 31.10.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

For så vidt angår kontingentet og formuen i øvrigt henvises der til § 5.

Medlemsrettigheder og -pligter

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og berettiget leve op til foreningens formålsbestemmelse og berettiget til deltagelse i foreningens og skolens arrangementer, når målgruppen er angivet til at omfatte foreningens medlemmer.

§ 3 Bestyrelsen

Opgaver og valg

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 6 og højst 8 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg først på den førstkommende generalforsamling, med mindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 6 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med blandt andet en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Af bestyrelsens medlemmer har lærerne på AGS ret til at udpege de to medlemmer. Såfremt et af lærergruppen udpeget medlem får forfald, udpeger skolen selv en stedfortræder. Af de resterende bestyrelsesmedlemmer, bør det tilstræbes, at disse rekrutteres ligeligt blandt skolens yngre og ældre gamle elever.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at foreslå, arrangere og føre de i foreningens navn afholdte arrangementer ud i livet.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin eventuelle forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som bør underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. De to lærerrepræsentanter bør altid være til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen kan ikke antage lønnet arbejdskraft.

§ 4 Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i forbindelse med den årlige DAV-fest, den 22.12. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel enten i foreningens medlemsblad og/eller via foreningens hjemmeside.

Møde- og stemmeberettigede

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle kontingentbetalende medlemmer.

Gennemførelsen

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsam-lingen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er indkommet som anført, med mindre samtlige stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer tiltræder dette.

Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har en stemme.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

§ 5 Regnskab, kontingent og formue

Foreningens kontingent- og regnskabsår løber fra den 01.11 til den 31.10.

Foreningens kontingent består af et fast årligt medlemskontingent, som opkræves løbende. Bestyrelsen foreslår med henblik på forelæggelse til godkendelse af generalforsamlingen hvert år størrelsen på medlemskontingentet.

Foreningens formue - ud over hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende driftsudgifter og udgifterne til foreningens arrangement - skal, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes efter de retningslinier, som bestyrelsen finder for passende.

Ved stiftelsen af foreningen overtager denne formuen efter den hidtil eksisterende forening for gamle elever.

§ 6 Tegning og hæftelse

Foreningen tilpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved væsentlige beslutninger tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 7 Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8 Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningsformuen skolen.

***********************

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24.05.2007.

Sønderborg, den 24.05.2007.

Som dirigent og referent:

Stefan Poul Hansen