Uddannelsesparatheds-vurdering

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

 

En ansøger til studentereksamen (stx), som ikke vurderes uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller af egen skole, men som alligevel fastholder ønsket om optagelse på en gymnasial uddannelse, har krav på at få foretaget en ny uddannelsesparathedsvurdering af den gymnasieskole, ansøgeren har som sin førsteprioritet.

Den nye uddannelsesparathedsvurdering afgør, om ansøgeren har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Vurderingen bygger på en faglig prøve og en samtale med en ledelsesrepræsentant/vejleder.

Den faglige prøve ligger i dansk, engelsk og matematik. Prøven i hvert fag er mundtlig og varer ca. 20 minutter. Der er ingen forberedelsestid.

Dansk: 
Der afholdes en mundtlig prøve på 20 minutter på baggrund af en forberedt tekst på ca. 4-5 sider. Prøven består af en samtale om en tekst, som eleven har haft ca. 24 timer til at forberede. Teksten tilsendes eleven pr. mail dagen inden prøven.

Engelsk:
Der afholdes en mundtlig prøve på 20 minutter. Prøven består af en samtale på engelsk om almindelige dagligdags emner og en kort prøve af grammatisk viden. Udgangspunktet er en kort tekst og/eller et filmklip.

Matematik:
Der afholdes en mundtlig prøve a på 20 minutter. Prøven består af en samtale om matematiske emner og tager udgangspunkt i elevens undervisning i folkeskolen.

Den efterfølgende samtale sigter på at finde ud af, om ansøgeren har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.