Persondatapolitik

Persondatapolitik på AGS

Retningslinje om behandlingsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF ...

Læs hele dokumentet her:

Persondatapolitik på Alssundgymnasiet Sønderborg