Læsevejledning på AGS

Alle elever på AGS bliver læsescreenet i starten af 1.g

I forbindelse med de nye elevers introduktion til gymnasiet laves en screening af alle 1.g’ere med henblik på at teste din læsehastighed, læseforståelse og stavekundskaber. Det er ofte i forbindelse med denne screening, at der kan være mulighed for at opdage dyslektiske (ordblinde) træk hos eleverne.

Når screeningen er rettet, modtager alle elever en tilbagemelding med deres resultater og - hvis nødvendigt - et tilbud om efterfølgende samtale/undervisning af læsevejlederen. Tilbuddet er absolut frivilligt, så du har således lov til at sige ”nej tak”.

Du har altid mulighed at henvende dig til læsevejlederen på et senere tidspunkt, selvom man efter screeningen ikke valgte at tage imod tilbuddet.

Hvis du er interesseret i at følge op på resultaterne af screeningen, laves flere test for at kunne stille en slags ”diagnose” for dine behov. På den måde kan undervisningen hos læsevejlederen bedre tilpasses dine særlige behov.

Det kan også være en faglærer, som henvender sig til læsevejlederen efter en snak med en elev. Ofte har faglærerne god viden om elevernes læse- og skrivekundskaber. Denne viden er meget nyttig for læsevejlederen. Derfor informeres faglærerne/teamlærerne også om screeningsresultater og om, hvem der modtager læsevejledning

Undervisningen med læsevejlederen vil oftest foregå individuelt eller på meget små hold, hvis nogle få elever har ønske om samme type hjælp (eksempelvis at læse hurtigere).

Undervisningen foregår primært i dine fritimer eller i direkte forlængelse af en kort skoledag. Hvis dette ikke er muligt, fritages du fra dine fagtimer. du får ikke registreret fravær, når du er til undervisning hos læsevejlederen.

Dysleksi (ordblindhed) har intet at gøre med intelligens! Dysleksi eller ordblindhed er et handicap, der dækker over vanskeligheder med at læse og skrive. Når man er dyslektiker tager det ofte lang til at læse og skrive korrekt. Det kan samtidig være meget svært at lære nye ord og derved udvikle et større ordforråd.

Ikke alle elever, vi tester ordblinde, kender deres handicap på forhånd, men det kan opleves som en lettelse for dem at få en forklaring på, hvorfor de har oplevet at have vanskeligheder med læsning og skrivning. Det er måske endda første gang, de får at vide, at der er hjælp og støtte at få til at gennemføre den ønskede uddannelse.

Ved konstatering af dysleksi kan læsevejlederen og skolen søge SU-styrelsen om specialpædagogisk støtte (SPS). Støtten består dels i en it-rygsæk, der indeholder en PC med scanner og kompenserende læse- og staveprogrammer, dels ekstra tid til undervisning, de såkaldte studiestøttetimer. Disse støttetimer kan eksempelvis være hos læsevejlederen og give den ordblinde elev nogle redskaber til at afhjælpe en del af de vanskeligheder, han/hun kan støde på i lektielæsningen/undervisningen.

Når eleverne har fået konstateret enten dysleksi eller andre læse/skrivevanskeligheder, kan der søges forskellige typer af dispensation til årsprøver og/eller eksamen. Det kan dreje sig om forlængelse af forberedelsestid, trækning af eksamensspørgsmål før resten af holdet eller modtagelse af eksamensmateriale på cd-rom, således at det er muligt at bruge eksempelvis en it-rygsæk også til eksamen. Dispensationerne gives som oftest af skolens rektor via henstilling fra læsevejlederen og kommer sjældent til at figurere på eksamensbeviset.

Bitten Posselt Langhede
Læsevejleder