Bestyrelsen

Bestyrelsen

Opgaver og ansvar

Bestyrelsen

Selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder de almene gymnasier, ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed.

Skolens rektor har ansvaret for den daglige drift, herunder den pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af skolen, over for bestyrelsen.

Rammerne for skolens virksomhed og forvaltning er nærmere fastlagt i institutionslovene og skolens vedtægter. Bestyrelsens kompetencer, opgaver og vilkår præciseres ligeledes i skolens vedtægter.

Bestyrelsen skal varetage skolens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for skolens virksomhed. Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter derfor at:

  • træffe beslutning om skolens udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet
  • fastlægge retningslinjer for skolens virksomhed
  • sikre forsvarlig forvaltning af skolens midler
  • godkende budget og regnskab for skolen
  • ansætte og afskedige skolens rektor