Studie- og ordensregler

Studieregler

ved Alssundgymnasiet Sønderborg

Studieregler

Nedenstående studieregler supplerer skolens værdigrundlag, ordensregler og samværsnormer.

1. Fravær og manglende opgaver Du har mødepligt, dvs. enten er du mødt op til undervisningen eller også har du underrettet skolen om baggrunden for dit fravær via Lectio senest den dag du vender tilbage.

Manglende afleveringer anses også som fravær. Skulle du være forhindret i at aflevere rettidigt, skal du senest dagen før have truffet aftale med din lærer om evt. andet afleveringstidspunkt. Ved sygdom afleveres normalt på førstkommende skoledag. Hvis det ikke kan overholdes, skal der indgås aftale med læreren.

Fravær og manglende opgaver, især når der ikke er gjort rede herfor, kan medføre sanktioner. Der gives evt. først en mundtlig advarsel af rektor. Der kan, afhængigt af forsømmelsernes karakter og omfang, også gives skriftlig advarsel uden forudgående mundtlig advarsel. Ved fortsat mangelfuld aktivitet kan du af rektor overføres til særlige eksamensvilkår (f.eks. eksamen i alle fag), men med fortsat ret til at følge undervisningen. Fortsat overtrædelse kan medføre bortvisning og den deraf følgende erklæring som "studieinaktiv", der betyder tab af ret til SU. Skolen kan i særligt graverende tilfælde erklære dig "studieinaktiv", inden du bortvises, men ikke uden forudgående advarsel. I særlige tilfælde (f.eks. hvis fraværet har været særligt slemt i et bestemt fag), kan skolen nægte dig adgang til eksamen det pågældende skoleår og henvise dig til eksamen i faget på særlige vilkår i det efterfølgende skoleår uden ret til at følge undervisningen.

Skolen sørger for registrering af dit fravær, herunder registrering af for sent fremmøde, der også kan tælle som fravær. Du vil løbende have mulighed for at følge med i registreringen og gøre indsigelse mod evt. fejl.

En elev hvis forsømmelser (såvel i enkelte fag som samlet) ikke overstiger 5 %, kan ikke bortvises på baggrund af sit fravær. Bortvisning på baggrund af forsømmelser kan tidligst ske pr. 1. oktober.

Advarsler og overførsler til særlige vilkår har normalt kun gyldighed i det skoleår de gives, men de kan virke som skærpende omstændighed i det næste skoleår.

På Alssundgymnasiet Sønderborg vil vi gerne støtte elevernes deltagelse i f.eks. stævner, konkurrencer, musikarrangementer o.lign. arrangeret af skolen og placeret i skoletiden. Vi ser denne type arrangementer som en vigtig del af skolens liv, og fravær foranlediget heraf godskrives derfor elevens samlede fraværsprocent. Det er imidlertid elevens eget ansvar at indhente evt. gennemgået stof fra de timer, som han/hun ikke har deltaget i pga. stævner, konkurrencer, musikarrangementer o.lign.

Godskrivning af fravær i skolens ærinde forudsætter, at eleven afleverer en blanket med opgørelse af, hvilke timer han/hun har været fraværende. Blanketten, der fås på kontoret, skal underskrives af den lærer, der er ansvarlig for aktiviteten i skolens ærinde.

2. Snyd med skriftlige arbejder Dine skriftlige afleveringer er dine egne, og du har ophavsret til dem. På Alssundgymnasiet Sønderborg betragter vi det som en fordel, at eleverne arbejder sammen om lektier og andet, når formålet er at lære af hinanden.

Det må dog samtidig pointeres, at skolen ikke kan acceptere snyd med skriftlige opgaver i form af simpel afskrift (herunder elektronisk kopiering), ikke-markerede citater, eller referat af unavngivne kilder. Denne regel gælder såvel hele opgaver som dele af opgaver.

Får en lærer mistanke om snyderi og bliver denne mistanke bekræftet gennem en samtale med eleven, gælder følgende:

 1. Første gang en elev gribes i snyd med skriftlige arbejder får eleven en påtale af faglæreren og vil blive bedt om at aflevere en ny opgave. I særligt graverende tilfælde skrides direkte til skriftlig advarsel. Elevens lærerteam og studievejleder orienteres
 2. Anden gang får eleven en skriftlig advarsel og vil blive bedt om at aflevere en ny opgave igen. Elevens lærerteam og studievejleder orienteres
 3. Tredje gang en elev gribes i snyd med skriftlige arbejder, bliver eleven indkaldt til samtale hos rektor, der afgør hvilken sanktion, der skal iværksættes. Herunder f. eks. om eleven skal bortvises helt eller delvist fra skolen Elevens lærerteam og studievejleder orienteres

Bemærk at denne regel om snyd med skriftlige arbejder gælder for din samlede skolegang på Alssundgymnasiet Sønderborg, ikke for enkelte fag eller det enkelte år.

Alle elever på Alssundgymnasiet Sønderborg orienteres om denne regel i studietimerne i 1. g.

Med hensyn til snyd ved eksamen gælder eksamensbekendtgørelsens regler:

Disse regler meddeles eleverne hvert år forud for eksamen.

3. Oprykning Såfremt dit gennemsnit ved skoleårets slutning er mindre end 2,0, kan skolen nægte dig oprykning til næste klassetrin. Dette vil ske, hvis skolen skønner, at du ikke har mulighed for at gennemføre det næste klassetrin tilfredsstillende, dvs. at skolen skønner, at du heller ikke næste år kan opnå et gennemsnit på 2,0 eller over. Din aktive deltagelse i undervisningen indgår også i dette skøn.

4. Klagemuligheder Alle sanktioner meddeles skriftligt. Senest to uger efter kan der gøres indsigelse direkte til rektor. Hvis afgørelsen fastholdes, kan rektors afgørelse indklages til Undervisningsministeriet under reglerne for klager over forvaltningsafgørelser.

Ordensregler

ved Alssundgymnasiet Sønderborg

Ordensregler og samværsnormer: Værdierne i praksis

1. Bygninger:

 • Der skal jævnligt luftes ud i klasserne
 • Stole skal sættes op efter sidste time
 • Alle forventes at rydde op efter sig
 • Cykler, knallerter og biler parkeres på de af skolen anviste steder
 • Alle forventes at behandle inventar, bygninger osv. ordentligt

2. Rusmidler:

 • På alle ungdomsuddannelser i Sønderborg skelner vi mellem skoletid og fester. Indtagelse af alkohol i skoletiden er ikke tilladt, heller ikke ved særlige arrangementer
 • Rygning er pr. 15. august 2012 ikke længere tilladt på landets skoler og institutioner. Dette gælder naturligvis også på AGS
 • Øl og vin må kun nydes til fester og efter aftale med ledelsen
 • Spiritus må ikke nydes på skolen
 • Indtagelse af og handel med hash og andre former for narkotika er ikke tilladt og vil medføre politianmeldelse og bortvisning fra skolen

3. Miljø: AGS er en grøn skole med fokus på bæredygtighed og fornuftig ressourceudnyttelse

 • Vis derfor omtanke med forbrug af lys, varme og vand
 • Vis i øvrigt omtanke for miljøet i det daglige på skolen

4. Samvær:

 • For at opnå et godt undervisningsmiljø og god elevtrivsel forventes det, at alle medvirker ved at vise gensidigt hensyn og respekt for hinanden
 • Alle forventes at optræde ansvarsbevidst og respektfuldt over for skolens elever og ansatte såvel på som uden for skolen – også når det gælder brugen af digitale medier
 • Det forventes, at ingen foretager sig noget, der virker generende på undervisningen

 

Konsekvenser ved overtrædelse af skolens ordensregler og samværsnormer

Konsekvenserne ved overtrædelse af mødepligt og manglende aflevering af skriftlige arbejder følger gældende regler i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, § 3-8:

 • Overtrædelse af skolens ordensregler og samværsnormer kan efter rektors skøn medføre udelukkelse fra aktiviteter, midlertidig udelukkelse fra undervisningen, henvisning til at aflægge prøve i alle fag eller fortabelse af retten til at gå til prøve i et eller flere fag
 • Gentagen eller grov overtrædelse af skolens ordensregler og samværsnormer kan efter rektors skøn medføre bortvisning

Procedure

 • Skolens værdigrundlag, ordensregler, samværsnormer og konsekvenserne ved overtrædelse udleveres på skrift til alle nye elever og gennemgås af rektor ved skoleårets start
 • Alle klasser opfordres til at drøfte regler og værdigrundlag løbende og evt. komme med forslag til revideringer. Klassens elevrådsrepræsentanter er sammen med en team- eller ko-lærer ansvarlige for at emnet drøftes
 • Elevers forslag til revideringer går gennem Elevrådet
 • Læreres forslag til revideringer går gennem Pædagogisk Råd
 • Det øvrige personales forslag til revideringer går gennem MIO-udvalget
 • Værdigrundlaget drøftes med hele skolen hvert tredje år jf. Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø § 6: Undervisningsmiljø-vurdering
 • Ændringer i værdigrundlag, ordensregler og samværsnormer skal vedtages i skolens bestyrelse